جزئیات طرح ها

موقت

شش ماهه
۷۵ هزار تومان

مدت اعتبار: شش ماه

نمایش در نقشه شهر

صفحه اختصاصی

ثبت آدرس، تلفن و توضیحات

عکاسی از محل کسب و کار: ۲ عکس

با ۲۰% تخفیف «طرح تابستانه»
تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۶:

فقط ۶۰ هزار تومان

معمولی

یک ساله
۱۲۰ هزار تومان

مدت اعتبار: یک سال

نمایش در نقشه شهر

صفحه اختصاصی

ثبت آدرس، تلفن و توضیحات

عکاسی از محل کسب و کار: ۵ عکس

با ۲۰% تخفیف «طرح تابستانه»
تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۶:

فقط ۱۰۰ هزار تومان

حرفه ای

دو ساله
۵۰۰ هزار تومان

مدت اعتبار: دو سال

نمایش در نقشه شهر

صفحه اختصاصی

ثبت آدرس، تلفن و توضیحات

عکاسی از محل کسب و کار: ۷ عکس

اتصال مستقیم به اینستاگرام

ساخت کلیپ اختصاصی

مشاوره ی حرفه ای کسب و کار

با ۲۰% تخفیف «طرح تابستانه»
تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۶:

فقط ۴۰۰ هزار تومان

لینک های مفید